Szkolenia współfinansowane z UE

       Projekt realizowany jest przez MROZEK MACIEJ „EKSPERT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2017 r. – 31.12.2018 r.

Obszar objęty wsparciem: województwo pomorskie – powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, stargardzki, wejherowski, sztumski, czerski.

Cel projektu

Nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 300 (21K, 279M) osób w wieku aktywności zawodowej, z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego, w zawodzie montera konstrukcji metalowych.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 300 osób:

W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu spawacza.

Wsparcie

Wsparcie w ramach Projektu będzie udzielane w następujących formach:

Uczestnicy Projektu wezmą udział w kursach i szkoleniach przeprowadzonych w ramach projektu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:

Planowane produkty:

 

Wartość projektu: 1 272 648,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 081 750,80 PLN

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu
„Monter konstrukcji metalowych – kwalifikacje do korzystania z nowoczesnych technologii”
Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. jest osobą w wieku aktywności zawodowej (ukończone 18 lat w dniu przystąpienia do projektu),
 2. jest zainteresowana z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 3. posiada wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (osoba o niskich kwalifikacjach),
 4. uczy się / pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego (powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, sztumski, wejherowski, tczewski).

W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu montera konstrukcji metalowych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line lub do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnościa odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

Procedura rekrutacji:

 1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.
 2. Nabór rozpocznie się 01.05.2017 r. i będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników. Informacja o zawieszeniu naboru zostanie zamieszczona w Biurze Projektu oraz opublikowana na stronie internetowej Projektu. Zgłoszenia, które napłyną po zawieszeniu naboru będą przyjmowane a Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne i kryteria dostępu będą umieszczani na listach rezerwowych.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych.
 4. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 5. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny.
 6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  1. złożenie podpisanego na każdej stronie przez Kandydata/Kandydatkę Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy),
  2. wypełnienie ankiety preferencji zawodowych,
  3. w przypadku osób, które chcą wziąć udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe montera konstrukcji metalowych, muszą złożyć również potwierdzenie kwalifikacji podstawowych lub pracy na stanowisku spawacza/montera.
  4. weryfikacja spełniania kryteriów formalnych, kryteriów kwalifikowalności, decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie wydana przez Koordynatora Projektu,
  5. utworzenie list Uczestników Projektu 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
  6. poinformowanie Kandydata/Kandydatki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (telefonicznie lub mailowo) nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu,
  7. podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i Umowy szkoleniowej.
 7. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub drogą elektroniczną w formie skanu dokumentów na adres e-mail: szkolenia@ekspert.alfa.pl,
  2. w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu oryginałów przesłanych dokumentów najpóźniej do dnia podpisania Umowy szkoleniowej,
  3. załączniki do Formularza zgłoszeniowego obligatoryjnie dołączają osoby pracujące (zaświadczenie o zatrudnieniu), osoby z niepełnosprawnościami (kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem lub inny dokument poświadczający stan zdrowia) oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy (zaświadczenie wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych),
  4. zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych powinno być aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego,
  5. w celu potwierdzenia danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.
 8. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będzie decydowało:
  1. spełnienie kryteriów formalnych – czytelnie i kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy, podpisany imieniem i nazwiskiem z wymaganymi załącznikami,
  2. spełnienie kryteriów dostępu wymienionych w § 4. pkt 1,
  3. liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, tj.:
   • osoby z niepełnosprawnościami – bezwarunkowe pierwszeństwo jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń oraz otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu,
   • kobiety – pierwszeństwo po osobach z niepełnosprawnościami – 25 pkt,
   • osoby w wieku 50+ – 10 pkt,
   • osoby w wieku 25+ – 5 pkt,
   • osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub niższym – 5 pkt,
 9. Do projektu będą zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, w przypadku takiej samej liczby punktów będzie decydowała kolejności zgłoszeń. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą kwalifikowane według ww. kryteriów w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu.
 10. W przypadku wystąpienia zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie opisanych w § 3 pkt 4 niniejszego regulaminu Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.

Wszystkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 510-167-686

Zapisz się na kurs już dziś!