Poznaj szczegóły Naszych kursów

Zajmujemy się szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy. Posiadamy atest wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, egzaminatora powołanego przez Instytut egzaminatora oraz świetną kadrę wykładowców i instruktorów.  Realizowane przez nas kursy spawalnicze prowadzone są zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa, a egzaminy spełniają wymagania obecnie obowiązujących norm.

Organizujemy szkolenia spawalnicze spoinami pachwinowymi, spoinami czołowymi blach oraz spoinami czołowymi rur. Wszystkie szkolenia i kursy spawalnicze zakończone zostają egzaminem nadającym uprawnienia Towarzystw Kwalifikacyjnych takich jak:

 • Bureau Veritas – BV
 • Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach – IS
 • Technischer Überwachungsverein – TÜV SÜD

Po ukończonym kursie/szkoleniu pomagamy w znalezieniu pracy.

Jakie kursy oferujemy?

Dla Monterów

Cięcie plazmowe metali i sczepianie elektryczne metali
– 56 godzin kursu – około 7 dni

Cięcie gazowe metali i sczepianie elektryczne metali
– 56 godzin kursu – około 7 dni

Kurs montera kadłubów okrętowych
– 32 godziny kursu – około 4 dni zajęć indywidualnych z instruktorem

Kurs montera rurociągów okrętowych
– 32 godziny kursu – około 4 dni zajęć  indywidualnych z instruktorem

Kurs obsługi obrabiarek skrawających
– 80 godzin kursu około 10 dni zajęć  indywidualnych z instruktorem

Kurs czytania rysunku izometrycznego
– 32 godziny kursu – około 4 dni zajęć  indywidualnych z instruktorem

Dla Spawaczy

Szkolenia i egzaminy spawaczy prowadzone są w następujących metodach spawania:
111 – łukowe elektrodą otuloną MMA
135 – elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych/ drutem pełnym MAG
136 – elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych/ drutem proszkowym MAG
138 – elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych/ drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym
131 – elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG stopów aluminium
141 – elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG (141)

Kursy ze wszystkich wyżej wymienionych metod prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

– kurs podstawowy – spawanie spoin pachwinowych (P/T FW)
– kurs ponadpodstawowy (etap 1) – spawanie spoin czołowych blach (P BW)
– kurs ponadpodstawowy (etap 2) – spawanie spoin czołowych rur (T BW)

Szkolenia mogą być prowadzone na następujących materiałach:

– stale niestopowe (grupa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 wg CR EN 15608)
– stale stopowe, nierdzewne (grupa 8 wg CR EN 15608) oraz duplex (grupa 10 wg CR EN 15608)
– stopy aluminium (grupa 21 do 23 wg CR EN 15608)
– stopy niklu (grupa 41 do 48 wg CR EN 15608)

SZKOLENIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE

Projekt realizowany jest przez MROZEK MACIEJ “EKSPERT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2017 r. – 31.12.2018 r.

Obszar objęty wsparciem: województwo pomorskie – powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, stargardzki, wejherowski, sztumski, czerski.

Cel projektu

Nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 300 (21K, 279M) osób w wieku aktywności zawodowej, z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego, w zawodzie montera konstrukcji metalowych.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 300 osób:

  • w wieku aktywności zawodowej ( 18 lat i więcej),
  • zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
  • z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego (uczą się / pracują lub zamieszkują na obszarze o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  • z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym,
  • w tym również osoby z niepełnosprawnościami.

W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu spawacza.

Wsparcie

Wsparcie w ramach Projektu będzie udzielane w następujących formach:

    1. szkolenia nadające kwalifikacje w ramach zawodu montera konstrukcji metalowych dla 240 Uczestników Projektu pozwalających na uzyskanie uprawnień:
     • kurs spawacza blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 (20 grup x 12 osób)
     • kurs ręcznego cięcia gazowego i plazmowego (20 grup x 12 osób)
    2. szkolenia podwyższające kwalifikacje montera konstrukcji metalowych dla 60 Uczestników Projektu, którzy posiadają kwalifikacje z zakresu montera konstrukcji metalowych, obejmujących:
     • kurs ręcznego cięcia gazowego i plazmowego (5 grup x 12 osób);
     • kurs prostowania termicznego konstrukcji stalowych (5 grup x 12 osób);
     • szkolenie z zakresu elektro-powietrznego żłobienia spoin (5 grup x 12 osób).

Uczestnicy Projektu wezmą udział w kursach i szkoleniach przeprowadzonych w ramach projektu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:

     • 300 osób (21K, 279M), które ukończą kursy zawodowe – nadające lub podwyższające kwalifikacje w ramach zawodu montera konstrukcji metalowych.

Planowane produkty:

     • 24 osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w Programie (1 K, 23 M),
     • 241 osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w Programie (17 K, 224 M),
     • 300 osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w Programie (21K, 279M),
     • 50 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w Programie.

 

Wartość projektu: 1 272 648,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 081 750,80 PLN

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu
„Monter konstrukcji metalowych – kwalifikacje do korzystania z nowoczesnych technologii”
Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. jest osobą w wieku aktywności zawodowej (ukończone 18 lat w dniu przystąpienia do projektu),
 2. jest zainteresowana z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 3. posiada wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (osoba o niskich kwalifikacjach),
 4. uczy się / pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego (powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, sztumski, wejherowski, tczewski).

W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu montera konstrukcji metalowych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line lub do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnościa odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

Procedura rekrutacji:

 1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.
 2. Nabór rozpocznie się 01.05.2017 r. i będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników. Informacja o zawieszeniu naboru zostanie zamieszczona w Biurze Projektu oraz opublikowana na stronie internetowej Projektu. Zgłoszenia, które napłyną po zawieszeniu naboru będą przyjmowane a Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne i kryteria dostępu będą umieszczani na listach rezerwowych.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych.
 4. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 5. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny.
 6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  1. złożenie podpisanego na każdej stronie przez Kandydata/Kandydatkę Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy),
  2. wypełnienie ankiety preferencji zawodowych,
  3. w przypadku osób, które chcą wziąć udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe montera konstrukcji metalowych, muszą złożyć również potwierdzenie kwalifikacji podstawowych lub pracy na stanowisku spawacza/montera.
  4. weryfikacja spełniania kryteriów formalnych, kryteriów kwalifikowalności, decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie wydana przez Koordynatora Projektu,
  5. utworzenie list Uczestników Projektu 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
  6. poinformowanie Kandydata/Kandydatki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (telefonicznie lub mailowo) nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu,
  7. podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i Umowy szkoleniowej.
 7. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub drogą elektroniczną w formie skanu dokumentów na adres e-mail: szkolenia@ekspert.alfa.pl,
  2. w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu oryginałów przesłanych dokumentów najpóźniej do dnia podpisania Umowy szkoleniowej,
  3. załączniki do Formularza zgłoszeniowego obligatoryjnie dołączają osoby pracujące (zaświadczenie o zatrudnieniu), osoby z niepełnosprawnościami (kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem lub inny dokument poświadczający stan zdrowia) oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy (zaświadczenie wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych),
  4. zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych powinno być aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego,
  5. w celu potwierdzenia danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.
 8. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będzie decydowało:
  1. spełnienie kryteriów formalnych – czytelnie i kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy, podpisany imieniem i nazwiskiem z wymaganymi załącznikami,
  2. spełnienie kryteriów dostępu wymienionych w § 4. pkt 1,
  3. liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, tj.:
   • osoby z niepełnosprawnościami – bezwarunkowe pierwszeństwo jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń oraz otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu,
   • kobiety – pierwszeństwo po osobach z niepełnosprawnościami – 25 pkt,
   • osoby w wieku 50+ – 10 pkt,
   • osoby w wieku 25+ – 5 pkt,
   • osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub niższym – 5 pkt,
 9. Do projektu będą zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, w przypadku takiej samej liczby punktów będzie decydowała kolejności zgłoszeń. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą kwalifikowane według ww. kryteriów w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu.
 10. W przypadku wystąpienia zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie opisanych w § 3 pkt 4 niniejszego regulaminu Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.

Wszystkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 510-167-686

Copyright Welders Factory © 2022 All Rights Reserved
Created by DANET Władysławowo 

Telefon: 510-167-686

office@weldersfactory.com